Wdrażanie platform szkoleniowych

Platformy edukacyjne stają się coraz bardziej popularne w różnych sektorach, ponieważ organizacje dostrzegają znaczenie zapewniania skutecznych i wydajnych programów szkoleniowych dla swoich pracowników. Platformy te oferują szeroki zakres korzyści, takich jak łatwy dostęp do materiałów edukacyjnych, spersonalizowane doświadczenia edukacyjne oraz możliwość śledzenia postępów i pomiaru efektów uczenia się. W tym artykule zbadamy definicję, znaczenie i rosnące wykorzystanie platform edukacyjnych w różnych sektorach. Omówimy też różne rodzaje i funkcje platform edukacyjnych, a także korzyści płynące z ich stosowania.

Pexels / Karolina Grabowska

2024-02-12 08:17
8 minut czytania

Definicja i znaczenie platform edukacyjnych

Platformy edukacyjne odnoszą się do narzędzi cyfrowych lub aplikacji, które ułatwiają dostarczanie, zarządzanie i ocenę programów szkoleniowych. Platformy te zapewniają organizacjom środki do tworzenia, dostarczania, śledzenia i oceniania działań edukacyjnych. W ostatnich latach zyskały one na znaczeniu ze względu na ich zdolność do zwiększania zaangażowania pracowników, poprawy wyników uczenia się i zwiększania efektywności organizacyjnej.

Rosnące wykorzystanie platform edukacyjnych w różnych sektorach

Platformy edukacyjne są wdrażane przez organizacje z różnych sektorów, w tym zajmujących się szkoleniami dla firm, edukacją, opieką zdrowotną. W świecie korporacji platformy edukacyjne są wykorzystywane do prowadzenia szkoleń wprowadzających i zapewniających zgodność z przepisami, a także wspierają programy ciągłego rozwoju zawodowego. W sektorze edukacji platformy edukacyjne są wykorzystywane do wspierania inicjatyw związanych z uczeniem się na odległość i nauczaniem mieszanym. Organizacje z branży opieki zdrowotnej korzystają z platform edukacyjnych, aby oferować kształcenie ustawiczne pracownikom służby zdrowia, natomiast agencje rządowe korzystają z tych platform w celu zapewniania swoim pracownikom programów szkoleniowych i rozwojowych.

Zrozumienie platform edukacyjnych

Przegląd platform edukacyjnych

Platformy edukacyjne składają się zazwyczaj z systemu zarządzania nauczaniem (LMS) połączonego z dodatkowymi funkcjami i funkcjonalnościami. System LMS pełni funkcję centralnego repozytorium wszystkich materiałów i zasobów edukacyjnych, umożliwiając administratorom zarządzanie postępami uczniów i śledzenie ich. Dodatkowe funkcje, które można znaleźć na platformach edukacyjnych, obejmują narzędzia do tworzenia treści, możliwości uczenia się w mediach społecznościowych, elementy grywalizacji oraz analizy i raportowania.

Różne typy i funkcje platform edukacyjnych

Platformy edukacyjne występują w różnych typach i konfiguracjach, w zależności od konkretnych potrzeb organizacji. Niektóre popularne typy platform edukacyjnych obejmują platformy oparte na chmurze, platformy typu open source i platformy dedykowane. Funkcje oferowane przez platformy edukacyjne mogą się różnić. Jednak niektóre funkcje są wspólne i obejmują: zarządzanie kursami, zarządzanie treścią, oceny i quizy, narzędzia do nauki społecznościowej oraz raportowanie i analizy.

Korzyści z używania platform edukacyjnych

Korzystanie z platform edukacyjnych oferuje organizacjom kilka korzyści.

  • Platformy edukacyjne umożliwiają organizacjom zapewnianie spójnych i ustandaryzowanych doświadczeń edukacyjnych wszystkim pracownikom, niezależnie od ich położenia geograficznego.
  • Zapewniają także uczniom elastyczność dostępu do materiałów edukacyjnych w dogodnym dla nich czasie za pomocą różnych urządzeń.
  • Platformy edukacyjne zwiększają zaangażowanie uczniów dzięki interaktywnym i bogatym w multimedia treściom, a także narzędziom do nauki społecznościowej.
  • Ponadto platformy edukacyjne umożliwiają śledzenie i mierzenie postępów uczniów oraz efektów uczenia się, dostarczając organizacjom cenne dane do oceny i ciągłego doskonalenia.

Kluczowe kwestie do rozważenia przy wdrażaniu platform edukacyjnych

Ocena potrzeb i celów organizacji

Przed wdrożeniem platformy edukacyjnej organizacja musi przeprowadzić dogłębną ocenę potrzeb, aby określić swoje specyficzne wymagania szkoleniowe. Powinna także określić jasne cele i zadania do wdrożenia, aby zapewnić zgodność z ogólną strategią organizacji.

Aby lepiej ocenić potrzeby organizacji umów się na konsultację z ekspertem i dowiedz się więcej o procesie wdrażania, potrzebnych do zgromadzenia na start informacjach oraz tym jak ogólnie przygotować się do wdrożenia, żeby zwięszyć szanse na sukces tego projektu.

Umów się na darmową konsultację

Wybór odpowiedniego dostawcy platformy edukacyjnej

Wybór odpowiedniego dostawcy platformy edukacyjnej ma kluczowe znaczenie dla pomyślnego wdrożenia. Organizacje powinny wziąć pod uwagę takie czynniki, jak reputacja dostawcy, doświadczenie, usługi wsparcia, skalowalność i opłacalność.

Jeśli jesteś już na tym etapie - skontaktuj się z Krakweb i umów się na prezentację możliwości wdrażanych przez nas rozwiązań. Spotkanie online (lub rozmowa telefoniczna) potrwa 15-25 minut, a będziesz po niej bogatszy/-a o wiedzę, inspiracje i pomysły na możliwe do wdrożenia u Ciebie rozwiązania.

Integracja z istniejącymi systemami i procesami

Organizacje muszą ocenić kompatybilność platformy edukacyjnej z istniejącymi systemami i procesami. Integracja z innymi aplikacjami, takimi jak systemy zarządzania zasobami ludzkimi lub systemami zarządzania relacjami z klientami, może usprawnić wymianę danych i poprawić ogólną efektywność zarządzania szkoleniami.

W naszej 17-letniej historii przeprowadzaliśmy różnorodne integracje - z systemami ERP, CRM, BI. Tworzyliśmy też systemy - integratory, które wspierały synchronizację danych. Integracja systemów i synchronizacja danych między nimi są dla nas chlebem powszednim. Dowiedz się więcej. 

Zbieranie wymagań użytkowników i informacji zwrotnych

Aby zapewnić satysfakcję i zaangażowanie użytkowników, organizacje powinny zebrać informacje od potencjalnych użytkowników na etapie planowania. Można tego dokonać poprzez ankiety, grupy fokusowe lub programy pilotażowe. Aby zapewnić ciągłe doskonalenie, należy regularnie zbierać opinie użytkowników.

Planowanie procesu wdrożenia

Zdefiniowanie zakresu i celów

Organizacje powinny jasno określić zakres wdrożenia, w tym docelową grupę odbiorców, cele nauczania i oczekiwane rezultaty. Powinni także ustalić mierzalne cele i kamienie milowe w celu śledzenia postępów.

Stworzenie harmonogramu realizacji

Opracowanie szczegółowego harmonogramu realizacji jest niezbędne, aby mieć pewność, że projekt zostanie ukończony terminowo i w ramach budżetu. Harmonogram powinien uwzględniać konkretne zadania, terminy i osoby odpowiedzialne.

Alokacja wymaganych zasobów

Organizacje muszą przydzielić niezbędne zasoby na proces wdrożenia. Obejmuje to budżetowanie opłat licencyjnych na platformę, modernizacji sprzętu, szkoleń personelu oraz bieżącego wsparcia i konserwacji.

Pamiętaj jednak przede wszystkim, że we wdrożeniu z Twojej strony będą musieli wziąć udział ludzie. Pracownicy organizacji będą musieli poświęcić swój czas, zaangażować się, aby projekt się udał. Potrzeba do tego osób otwartych, analitycznych, proaktywnych, chętnych do działania i dobrze zmotywowanych. Warto, żeby w tym procesie wziął udział co najmniej jeden członek zespołu menedżerskiego i jedna osoba operacyjna. Menedżer wyznaczy bowiem kierunek, podejmie szybko decyzje zbieżne z celami firmy, dzięki wiedzy, doświadczeniu, znajomości procesów biznesowych. Osoba operacyjna zaś będzie dostępna w dużym zakresie czasu, żeby odpowiadać na pytania integratora, dostarczać potrzebne dane i odpowiedzi na pytania. Jest to czasem żmudna praca wymagająca obowiązkowości i regularności. Bez zrozumienia i współpracy ze strony klienta wdrożenie ma mniejsze szanse sukcesu. 

Identyfikacja potencjalnych ryzyk i strategie łagodzenia

Wczesna identyfikacja potencjalnych ryzyk może pomóc organizacjom w opracowaniu skutecznych strategii łagodzenia lub przezwyciężania tych ryzyk. Przykłady potencjalnych zagrożeń obejmują wyzwania techniczne, opór przed zmianami i brak akceptacji przez użytkowników. Organizacje powinny opracować plany awaryjne, aby zaradzić tym zagrożeniom i zapewnić sprawny proces wdrażania. 

Faza przedwdrożeniowa

Przeprowadzenie oceny gotowości

Ocena gotowości organizacji do wdrożenia platformy edukacyjnej jest kluczowa. Ocena ta powinna obejmować ocenę istniejącej infrastruktury, możliwości technologicznych i kompetencji personelu. Należy zidentyfikować i zająć się wszelkimi lukami lub obszarami wymagającymi poprawy.

Opracowanie planu komunikacji i zarządzania zmianami

Organizacje powinny opracować kompleksowy plan komunikacji i zarządzania zmianami, aby zapewnić płynne przyjęcie platformy edukacyjnej. Plan ten powinien uwzględniać kluczowe przesłania, odbiorców docelowych, kanały komunikacji i mechanizmy wsparcia, takie jak szkolenie użytkowników i wdrażanie.

Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji personelu

Odpowiednie szkolenia i rozwój zawodowy są niezbędne dla pomyślnego wdrożenia platformy edukacyjnej. Organizacje powinny zapewniać szkolenia administratorom i menedżerom odpowiedzialnym za zarządzanie platformą, a także personelowi pomocniczemu i użytkownikom końcowym. Dzięki temu pracownicy będą wyposażeni w umiejętności niezbędne do skutecznego korzystania z platformy i zarządzania nią.

Do szkoleń wykorzystać również można platformy edukacyjne - LMSy i e-learningi oraz kursy stworzone przez dostawcę systemu / integratora. Mogą to być też jednak szkolenia stacjonarne.

Wdrażanie platformy edukacyjnej

Możliwości dostosowywania

Organizacje mogą dostosowywać platformę edukacyjną, aby dopasować ją do ich specyficznego brandingu, przepływów pracy (workflow) i preferencji interfejsu użytkownika. Opcje dostosowywania mogą obejmować elementy marki, schematy kolorów, układy i terminologię.

Konfigurowanie platformy w oparciu o potrzeby organizacji

Na etapie wdrażania platformę edukacyjną należy skonfigurować tak, aby była zgodna z potrzebami i celami organizacji. Obejmuje to konfigurowanie ról i uprawnień użytkowników, tworzenie kursów i ścieżek edukacyjnych oraz integrowanie narzędzi lub treści innych firm.

Testowanie i zapewnienie jakości

Przed uruchomieniem platformy edukacyjnej konieczne jest przeprowadzenie dokładnych testów w celu zidentyfikowania i rozwiązania wszelkich problemów lub błędów. Obejmuje to testowanie przepływów pracy, interfejsów użytkownika, wymiany danych i bezpieczeństwa danych. Należy wdrożyć środki zapewnienia jakości, aby zapewnić, że platforma działa zgodnie z oczekiwaniami i zapewnia bezproblemową obsługę użytkownika.

Migracja i integracja danych

Jeśli organizacje przechodzą z istniejącego systemu na nową platformę edukacyjną, konieczna jest migracja danych. Podejmij kroki, aby mieć pewność, że ważne dane, takie jak profile użytkowników, zapisy szkoleń i treść kursów, zostaną dokładnie przeniesione na nową platformę. Należy również przetestować integrację z istniejącymi systemami, takimi jak systemy zarządzania zasobami ludzkimi lub relacjami z klientami, pod kątem płynnej wymiany danych.

Faza powdrożeniowa

Monitorowanie i ocena efektywności platformy edukacyjnej

Monitorowanie efektywności platformy edukacyjnej jest kluczowe w celu zidentyfikowania obszarów, które mogą wymagać poprawy. Gromadzenie i analizowanie danych, takich jak zaangażowanie uczniów, wskaźniki ukończenia zajęć i wyniki ocen, może dostarczyć cennych spostrzeżeń. Informacje te można wykorzystać do udoskonalenia kursów, aktualizacji treści i ulepszenia ogólnego doświadczenia edukacyjnego.

Uzyskiwanie informacji zwrotnej od użytkowników w celu ciągłego doskonalenia

Ciągła informacja zwrotna od użytkowników jest nieoceniona w ulepszaniu platformy edukacyjnej. Organizacje powinny ustanowić mechanizmy, takie jak ankiety wśród użytkowników, formularze opinii lub komitety użytkowników, w celu gromadzenia opinii i sugestii użytkowników. Ta opinia może pomóc w udoskonaleniu platformy pod względem użyteczności, funkcjonalności i treści.

Rozwiązywanie wszelkich problemów technicznych lub związanych z użytkownikiem

Organizacje powinny posiadać system wsparcia umożliwiający rozwiązywanie wszelkich problemów technicznych lub zapytań użytkowników, jakie mogą się pojawić. Ten system wsparcia powinien obejmować dedykowane centrum pomocy lub zespół wsparcia, a także zasoby samopomocy, takie jak często zadawane pytania lub instrukcje obsługi. Szybkie i skuteczne wsparcie zminimalizuje frustrację użytkowników i zapewni pozytywne doświadczenia użytkowników.

Zapewnianie stałego wsparcia i szkoleń

Ciągłe wsparcie i szkolenia są niezbędne dla długoterminowego sukcesu platformy edukacyjnej. Organizacje powinny oferować ciągłe szkolenia administratorom i użytkownikom, aby podnosić ich umiejętności i maksymalizować wykorzystanie platformy. Powinni także zapewniać regularne aktualizacje i ulepszenia platformy, aby była na bieżąco ze zmieniającymi się potrzebami i technologiami. VIII. Najlepsze praktyki skutecznego wdrożenia

Promowanie przyjęcia i zaangażowania użytkowników

Organizacje powinny opracować strategie zachęcające użytkowników do przyjęcia i zaangażowania użytkowników w platformę edukacyjną. Może to obejmować promowanie korzyści płynących z platformy, oferowanie zachęt lub nagród za aktywne uczestnictwo oraz ułatwianie dyskusji lub dzielenia się wiedzą między użytkownikami.

Zachęcanie do współpracy i dzielenia się wiedzą

Tworzenie możliwości współpracy i dzielenia się wiedzą może poprawić doświadczenie edukacyjne. Organizacje mogą to ułatwić, włączając narzędzia społecznościowego uczenia się, fora dyskusyjne lub wirtualne klasy do platformy edukacyjnej. Zachęcanie uczących się użytkowników do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniami sprzyja kulturze współpracy i poprawia ogólne efekty uczenia się.

Ciągłe monitorowanie i doskonalenie platformy

Platforma edukacyjna powinna być stale monitorowana i oceniana w celu zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy. Regularne przeglądanie danych i opinii użytkowników może pomóc w zidentyfikowaniu trendów, problemów lub luk w funkcjonalności lub treści platformy. Informacje te można następnie wykorzystać do podejmowania decyzji opartych na danych w celu ulepszenia platformy.

Podsumowanie

Platformy edukacyjne stały się niezbędnymi narzędziami dla organizacji z różnych sektorów. Wdrożenie platformy edukacyjnej wymaga starannego planowania, jasnego określenia celów i zaangażowania kluczowych interesariuszy. Ciągłe monitorowanie, doskonalenie i zaangażowanie użytkowników są niezbędne do pomyślnego wdrożenia. Rozumiejąc różne typy, funkcje i zalety platform edukacyjnych, organizacje mogą zmaksymalizować wartość tych platform i naprawdę przekształcić swoje programy edukacyjne i szkoleniowe.

Platformy edukacyjne wdrażane przez Krakweb

Krakweb jest autorem platformy LMS, którą wdrażamy firmom i organizacjom pozarządowym. LMS jest wielojęzyczny, dostępny (WCAG), mobilny (RWD), szybki i nowoczesny. Umożliwia tworzenie kursów podzielonych na moduły i lekcje, testów wiedzy, załączanie multimediów, mierzenie postępów na koncie użytkownika, udostępnianie kursów tylko zalogowanym, pełne zarządzanie treściami przez administratora i wiele wiele innych opcji. 

Wdrożenie możemy przeprowadzić zarówno w zakresie samego tylko oprogramowania jak i wraz z migracją treści - tworzymy wtedy odpowiednią strukturę, importujemy dostarczone treści w sposób zautomatyzowany i konfigurujemy całą platformę. Wdrożenie kończy się szkoleniem, przekazaniem materiałów szkoleniowych i wsparciem oraz gwarancją. 

Dowiedz się więcej - umów się na konsultację

Napisz do nas

Wybierz plik

Blog Artykuły
Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe