Polityka prywatności i cookies

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych przez ADMINISTRATORA.

Definicje

 1. ADMINISTRATOR - Justyna Woszczyna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Justyna Woszczyna Agencja Interaktywna Krakweb.pl, z siedzibą w Krakowie przy ul. Rzemieślniczej 19 Lok. 124B, 30-363 Kraków, NIP: 6792902269, REGON: 121322075, adres poczty elektronicznej: kontakt@krakweb.pl,  tel. (12)429-30-13. Adres korespondencyjny: Na Błonie 11/93, 30-147, Kraków, 
 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą ADMINISTRATOR prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: www.krakweb.pl .
 4. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 5. Użytkownik - oznacza każdą osobę, na rzecz której mogą być świadczone usługi przez ADMINISTRATORA, w tym usługi świadczone drogą elektroniczną.
 6. RODO – oznacza Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane osobowe

 1. Polityka Prywatności znajduje zastosowanie, jeżeli korzystasz z usług ADMINISTRATORA, a także w przypadku gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub za pośrednictwem portali Facebook, Instagram itp. 
 2. W zależności od usług, z jakich korzystasz, ADMINISTRATOR przetwarza następujące dane  osobowe:
  1. Przy wysłaniu formularza zapytania w Serwisie: adres e-mail, imię i nazwisko, treść wiadomości, numer telefonu, załączony plik, inne dane podane przez Użytkownika dowolnie lub zgodnie z wybranym tematem zapytania za pośrednictwem pól formularza;
  2. Przy wysłaniu formularza kontaktu telefonicznego w Serwisie: numer telefonu;
  3. Przy kontaktowaniu się z nami telefonicznie lub mailowo: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, inne dowolnie podane dane;
  4. Przy kontaktowaniu się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych: portalu Facebook, Instagram itp.: nazwa użytkownika portalu, treść wiadomości dowolnie podaną przez Użytkownika, inne dowolnie podane przez Użytkownika dane;
  5. Przy zamówieniu oraz korzystaniu z usług ADMINISTRATORA: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, nazwa firmy, dane adresowe i rejestrowe, numer rachunku bankowego, inne dane podane zgodnie z charakterem podejmowanej współpracy.
 3. ADMINISTRATOR wykorzystuje dane osobowe w celu udostępnienia Użytkownikom usług ADMINISTRATORA, obsługi reklamacji, przetwarzania danych dla celów rachunkowych i podatkowych, a także do kontaktowania się z Użytkownikiem, w tym do odbioru i wysyłki poczty elektronicznej w związku z realizacją umowy lub przed jej zawarciem. Podstawą do przetwarzania danych jest przetwarzanie niezbędne dla realizacji umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w pewnych przypadkach podstawą prawną może być także szczególny przepis prawa, który pozwala ADMINISTRATOROWI przetwarzać dane, w celu wykonania prawnego obowiązku – np. przepisy rachunkowe i podatkowe (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 
 4. ADMINISTRATOR wykorzystuje dane osobowe w celu kontaktowania się z Użytkownikami, na przykład pocztą elektroniczną, w tym w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług, a także odpowiadając na posty w mediach społecznościowych, które zostały skierowane do ADMINISTRATORA, w celu lepszego wykonywania usług, informowania o zmianach oraz udzielania wyjaśnień i informacji. Podstawą do przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes ADMINISTRATORA (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. ADMINISTRATOR wysyła do Użytkowników informacje handlowe i marketingowe na podany przez  Użytkownika  adres poczty elektronicznej lub kontaktuje się z nim telefonicznie tylko wtedy, gdy Użytkownik wyraził na to zgodę. Podstawą do przetwarzania danych jest zgoda  Użytkownika (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania  informacji handlowych i marketingowych  w każdym czasie. Wycofanie zgody możliwe jest np. poprzez wysłanie do ADMINISTRATORA wiadomości mailowej na adres: kontakt@krakweb.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. ADMINISTRATOR wymaga podania przez Użytkownika tych danych osobowych, które są niezbędne dla realizacji umowy – wykonania usług lub realizacji zamówienia. W przypadku, gdy informacje te nie zostaną podane przez Użytkownika, ADMINISTRATOR nie będzie mógł zrealizować usług lub zamówień. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, np. podatkowe, ADMINISTRATOR może wymagać podania także innych niezbędnych danych. Poza powyższymi przypadkami, podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 7. ADMINISTRATOR powierza dane osobowe do przetwarzania dostawcom usług, którzy realizują określone obowiązki i funkcje w imieniu ADMINISTRATORA. ADMINISTRATOR udostępnia dane dostawcom usług mającym na celu: realizację usług hostingowych, związanych z przechowywaniem danych, realizację usług dotyczących poczty elektronicznej, wysyłki mailingów, realizację usług księgowych na rzecz ADMINISTRATORA. ADMINISTRATOR powierza dostawcom usług wymienionym powyżej wyłącznie takie dane, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania usług na rzecz lub w imieniu ADMINISTRATORA. W  przypadku przekazywania danych, ADMINISTRATOR zapewnia, aby dostawca usług przetwarzał dane z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, a także nie wykorzystywał danych do celów innych niż realizacja usług na rzecz ADMINISTRATORA.
 8. ADMINISTRATOR nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom niż dostawcy usług opisani w ust. powyżej, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w związku z przepisami prawa lub decyzją organów władzy, a także w przypadku konieczności ustalenia, wykonywania lub obrony praw ADMINISTRATORA.
 9. ADMINISTRATOR nie przekazuje danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej.
 10. ADMINISTRATOR przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie przez taki okres, jaki jest konieczny dla należytego wykonywania umów z Użytkownikami,  tj. świadczenia usług, a także dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy, a także przez okres jaki wynika z obowiązków nałożonych na ADMINISTRATORA przepisami prawa (np. w zakresie wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych, zgodnie z właściwymi przepisami przez okres 5 lat), wyłącznie w niezbędnym zakresie. W celach marketingowych dane są przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 
 11. ADMINISTRATOR zapewnia stosowanie należytych technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń danych osobowych, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanym danym osobowym.
 12. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym zwrócenia się o udzielenie informacji o swoich danych lub przekazania kopii tych danych, przetwarzanych przez ADMINISTRATORA. 
 13. Użytkownikom przysługuje prawo do poprawiania danych osobowych, w przypadku gdy dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. 
 14. Użytkownikom przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez ADMINISTRATORA. Sprzeciw „marketingowy” - Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację - Użytkownik ma także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest ADMINISTRATOROWI niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Należy wtedy wskazać szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przez ADMINISTRATORA przetwarzania objętego sprzeciwem. ADMINISTRATOR przestanie przetwarzać  dane Użytkownika w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez ADMINISTRATORA danych są nadrzędne wobec praw Użytkownika lub też że dane są ADMINISTRATOROWI niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 15. Użytkownikom przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez ADMINISTRATORA.
 16. Użytkownikom przysługuje prawo do żądania usunięcia danych osobowych.
 17. Użytkownikom przysługuje prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do Użytkownika lub wskazanej osoby trzeciej.
 18. Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska, strona internetowa:  http://www.uodo.gov.pl/

Polityka cookies

 1. ADMINISTRATOR nie dokonuje profilowania danych oraz nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies, jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę.
 2. ADMINISTRATOR zbiera przy pomocy plików Cookies, zapisywanych na Urządzeniach Użytkowników, przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych, następujące dane zawarte w plikach Cookies – typ urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaj przeglądarki internetowej, IP, dostawca usług internetowych, adres wejścia itp. Dane te nie są łączone z danymi podanymi w części II niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Stosowane przez ADMINISTRATORA Cookies są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki Cookies  pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis do indywidualnych potrzeb każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniach oraz przypisaną wartość.
 4. ADMINISTRATOR zbiera informacje przy pomocy plików Cookies w następujących celach:
  1. w celu dostosowania usług świadczonych w ramach Serwisu do indywidualnych preferencji i potrzeb Użytkowników oraz optymalizacji korzystania z Serwisu;
  2. w celu opracowywania ogólnych i anonimowych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu, za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości Serwisu;
  3. w celu świadczenia usług reklamowych – prezentowania treści reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika;
  4. w celu zapewnienia bezpieczeństwa, np. do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu.
 5. ADMINISTRATOR zbiera informacje przy pomocy następujących kategorii plików Cookies:
  1. pliki tymczasowe, które pozostają na Urządzeniu Użytkownika zazwyczaj do momentu zamknięcia przeglądarki internetowej. Po zamknięciu przeglądarki pliki zostają wykasowane. Takie pliki Cookies wykorzystywane są przez ADMINISTRATORA między innymi do zapamiętywania danych Użytkownika.
  2. pliki stałe, które pozostają na Urządzeniu Użytkownika przez określony czas albo do momentu ich usunięcia przez Użytkownika. Po zamknięciu przeglądarki pliki nie są kasowane. 
 6. ADMINISTRATOR stosuje oprogramowanie firm trzecich do analizy zachowań Użytkowników. Skrypty dostarczane przez dostawców oprogramowania mogą używać pliki Cookies do identyfikacji osób odwiedzających Serwis oraz przesyłać na ich serwery informacje na temat numeru IP odwiedzającego, jego przeglądarki internetowej, jego systemu operacyjnego oraz przeglądanych podstron i plików. Zbierane w ten sposób dane wykorzystywane są jedynie w celach statystycznych.
 7. ADMINISTRATOR korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa plików Cookies, w celu umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu. ADMINISTRATOR korzysta również z Google AdWords, usługi oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords udostępnianej przez Google. Informacje generowane przez Cookies na temat korzystania z Serwisu przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane Google. Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania z Serwisu przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązany to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyć  adresu IP Użytkownika z żadnymi innymi danymi. Użytkownik może zrezygnować z Cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji Serwisu może okazać się niemożliwe. Korzystając z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.
 8. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików Cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Urządzeniu Użytkownika. 
 9. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Użytkownik może zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików Cookies w Urządzeniu, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące zmiany ustawień plików Cookies dostępne są  w ustawieniach używanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.
 10. Wyłączenie lub ograniczenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików Cookies nie uniemożliwia Użytkownikom korzystania z Serwisu, jednak może mieć wpływ na niektóre funkcjonalności dostępne w  Serwisie.
 11. Podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w plikach Cookies jest prawnie uzasadniony interes ADMINISTRATORA (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - ulepszanie struktury i zawartości Strony,  cele statystyczne, prawidłowe funkcjonowanie oraz optymalizacja korzystania ze Strony.

 

Zmień swoje ustawienia plików cookies dla naszej strony

Cookies podstawowe

Korzystanie przez nas z niezbędnych plików cookie jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania m.in. opcji prywatności.


Informacje Polityka prywatności i cookies
Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe