Regulamin hosting

Regulamin świadczenia usługi Hostingu.

data aktualizacji: 2019.04.16

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Krakweb, usługi hostingu polegającej na udostępnieniu do korzystania serwera w celu przechowywania na nim danych usługobiorcę (usługa Hostingu), zwanych dalej też użytkownikiem lub klientem.
 2. Korzystanie z usługi Hostingu warunkowane jest zaakceptowaniem przez użytkownika warunków niniejszego regulaminu oraz respektowaniem z jego strony obowiązujących przepisów prawa.
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§2 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady świadczenia usługi hostingu polegającej na udostępnieniu do korzystania serwera w celu przechowywania na nim danych usługobiorcy (usługi Hostingu);
 2. Serwis – serwis internetowy www.krakweb.pl, prowadzony przez Krakweb połączony z panelem administracyjnym serwera dostępnym pod osobno wskazywanym adresem URL.
 3. Krakweb/Organizator – właściciel i administrator Serwisu, świadczący usługę hostingu w oparciu o niniejszy regulamin tj. – Justyna Woszczyna Agencja Interaktywna Krakweb.pl z siedzibą w Krakowie przy ul. Rzemieślniczej 19/124B, (30-363 e-mail: kontakt@krakweb.pl,
 4. Użytkownik – Przedsiębiorca korzystający z usługi hostingu w oparciu o Regulamin w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym także działalnością nierejestrowaną w rozumieniu art. 18 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (działalność nierejestrowana)..
 5. Przedsiębiorca – podmiot nie będący konsumentem, w tym również osoba fizyczna prowadząca działalność nierejestrowaną.
 6. Konto – indywidualne, elektroniczne konto w ramach Serwisu aktywowane dla Użytkownika w celu umożliwienia korzystania przez niego z usług Serwisu.

§3 Usługa Hostingu- Postanowienia ogólne

 1. Na zasadach określonych w Regulaminie, w tym przy uwzględnieniu warunków technicznych określonych w załączniku do Regulaminu, Organizator świadczy w ramach Serwisu usługę Hostingu.
 2. Skorzystanie z usługi Hostingu wymaga wypełnienia przez Użytkownika, dostępnego w Serwisie, elektronicznego formularza zamówienia i przesłania go Organizatorowi. Z chwilą otrzymania prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia przez Organizatora pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem zawarta zostaje umowa o świadczenie usługi Hostingu, a Organizator zobowiązany jest do jej świadczenia Użytkownikowi na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Użytkownikowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Umowa o świadczenie usługi Hostingu zostaje zawarta na okres jednego (1) roku (okres abonamentowy), który może zostać przedłużony przez Użytkownika na poniższych zasadach oraz z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 2 Regulaminu.
 5. Na trzydzieści,  dni przed dniem upływu okresu abonamentowego Krakweb informuje Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej o upływie okresu abonamentowego oraz o wysokości opłaty z tytułu ewentualnego przedłużenia przez Użytkownika obowiązywania umowy o świadczenie usług Hostingu na kolejny 1-roczny okres abonamentowy. Umowa zostaje automatycznie przedłużona na ten okres w przypadku uregulowania wymaganej opłaty najpóźniej w ostatnim dniu dotychczasowego okresu abonamentowego. W przypadku niedokonania wpłaty w powyższym terminie konto Użytkownika zostaje zablokowane z możliwością jego ponownego aktywowania w razie uregulowania należności w ciągu kolejnych 30 dni. Uregulowanie należności w tym terminie powoduje przedłużenie okresu abonamentowego o kolejny rok, licząc od dnia dokonania wpłaty. Nieuregulowanie we wskazanym terminie wymaganej należności skutkuje usunięciem konta Użytkownika.
 6. Organizator zobowiązuje się do aktywowania usługi Hostingu w domenie wskazanej przez Użytkownika w elektronicznym formularzu – w terminie 3 dni od dnia otrzymania płatności należnej za usługę Hostingu za okres wskazany w elektronicznym formularzu zamówienia. Warunkiem dostępności usług pod domeną jest prawidłowa delegacja domeny na DNSy wskazane przez Krakweb.
 7. Organizator gwarantuje dostępność usługi Hostingu w trakcie trwania okresu abonamentowego na poziomie 99,9 % w skali roku. W przypadku wystąpienia przerw w świadczeniu usługi w trakcie trwania opłaconego okresu abonamentowego, których łączny czas trwania przekroczy maksymalny dopuszczalny czas niedostępności usługi, Organizator, , zobowiązany jest do przedłużenia okresu abonamentowego usługi o kolejne 2 dni za każde rozpoczęte 24 godziny łącznego czasu trwania przerw – o ile w danym okresie abonamentowym nie został już wykorzystany przysługujący Użytkownikowi limit transferu danych.
 8. W celu zapewnienia jak najlepszej jakości usługi Hostingu Organizator ma prawo dokonywania aktualizacji oprogramowania wykorzystywanego w ramach świadczenia usługi. Aktualizacja oprogramowania dokonywana jest na serwerze, o czym Użytkownik jest informowany pocztą elektroniczną.
 9. Dane umieszczone na serwerze w ramach korzystania przez Użytkownika z usługi Hostingu są przechowywane przez Organizatora na serwerze w opłaconym przez Użytkownika okresie abonamentowym oraz przez następne 30 dni, po czym – w przypadku nie przedłużenia okresu abonamentowego na zasadach określonych w Regulaminie – są usuwane z serwera.
 10. Dane, o których mowa w ustępie poprzedzającym, są zapisywane w ramach kopii bezpieczeństwa (backup), które są aktualizowane jeden raz na dobę. Na serwerze przechowywana jest wyłącznie ostatnia kopia bezpieczeństwa, zawierająca wyłącznie te dane, które znajdowały się na serwerze w chwili jej sporządzenia. Pozostałe dane ulegają automatycznie usunięciu z serwera.
 11. Zakazane jest umieszczanie na udostępnionym przez Organizatora serwerze – zarówno po stronie Użytkownika jak i jego ewentualnych klientów – treści mających charakter bezprawny, w tym:
  1. naruszających cudze prawa własności intelektualnej,
  2. godzących w cudze dobra osobiste, w tym naruszających renomę Organizatora oraz Serwisu,
  3. mających charakter pornograficzny,
  4. innych treści naruszających przepisy prawa lub sprzecznych z dobrymi obyczajami,
  5. a także treści reklamujących serwisy konkurencyjne w stosunku do Serwisu.
 12. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usługi Hostingu w sposób nienaruszający praw osób trzecich, w tym praw innych Użytkowników.
 13. Spory pomiędzy Organizatorem a Użytkownikami dotyczące wykonania umowy o świadczenie usługi Hostingu rozpoznawane są przed sądem właściwym dla siedziby Krakweb.
 14. Organizatorowi oraz Użytkownikowi przysługuje prawo cesji praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy o świadczenie usługi Hostingu na podmioty trzecie.
 15. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych, do trzech wersji wstecz z włączoną obsługą JavaScript i Cookies dla przeglądarek: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer / Edge, Safari, Opera

§4 Płatności

 1. Korzystanie z usługi Hostingu jest odpłatne. Wysokość opłaty z tego tytułu zależna jest od limitu transferu danych i jest określona w cenniku jaki obowiązuje – odpowiednio – w dniu zawarcia umowy oraz w dniu przedłużenia umowy. Cennik może ulegać zmianie o czym Użytkownik zostanie powiadomiony w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. Zmiana cennika nie wpływa na zmianę warunków zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usługi Hostingu w okresie abonamentowym, w którym doszło do zmiany cennika.
 2. W przypadku jeżeli zmiana cennika dotyczy Użytkowników korzystających z usługi w ramach okresu abonamentowego, Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu powiadomienia na temat zmiany cennika, bez konieczności uiszczenia żadnego odszkodowania. W przypadku braku wypowiedzenia umowy w powyższym terminie nowy cennik obowiązuje Użytkownika.
 3. Wypowiedzenie powinno zostać złożone w formie pisemnej i przesłane na adres ul. Rzemieślnicza 19/124b.
 4. W przypadku przekroczenia przysługującego Użytkownikowi limitu transferu okres abonamentowy usługi zostaje skrócony do dnia, w którym doszło do wyczerpania limitu transferu. Kolejny okres abonamentowy – w wymiarze 1 (jednego) roku – biegnie od daty przekroczenia limitu transferu, a Organizator wystawia fakturę VAT pro forma tytułem opłaty za świadczenie usługi Hostingu w kolejnym okresie abonamentowym, zgodnie z aktualnym cennikiem. Okres ten oraz ewentualne kolejne okresy abonamentowe mogą zostać skrócone w sytuacji i na warunkach określonych w zdaniu pierwszym powyżej. W przypadku nieuregulowania faktury VAT pro forma w wymaganym terminie umowa o świadczenie usługi Hostingu wygasa, a konto Użytkownika zostaje usunięte z Serwisu.
 5. Wpłaty należności z tytułu świadczenia usługi Hostingu dokonywane są przelewem na rachunek bankowy Organizatora (link – rachunek bankowy Organizatora). Faktury VAT z tego tytułu wystawiane są z uwzględnieniem danych Użytkownika podanych w Panelu Użytkownika Serwisu.

§5 Odpowiedzialność Użytkownika i Organizatora

 1. Naruszenie zakazu umieszczania na serwerze bezprawnych treści skutkować może odpowiedzialnością prawną Użytkownika lub jego klientów. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści umieszczonych na serwerze Organizatorowi przysługuje prawo uniemożliwienia do nich dostępu lub ich usunięcia oraz – w przypadku zawinionego naruszenia przez Użytkownika powyższego zakazu – wypowiedzenia Użytkownikowi umowy o świadczenie usługi Hostingu ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. utrudnienia w korzystaniu z usługi Hostingu spowodowane wadliwym funkcjonowaniem sprzętu lub oprogramowania komputerowego Użytkownika lub jego klientów, a także działaniami osób trzecich lub siły wyższej,
  2. umieszczanie w Serwisie bezprawnych treści przez Użytkownika, jego klientów lub inne osoby trzecie,
  3. szkody spowodowane działaniami Użytkownika lub jego klientów w związku z korzystaniem z usługi Hostingu, a stanowiącymi okoliczność, za której powstanie Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
  4. brak dostępu do danych usuniętych w związku z wykonaniem kolejnych kopii bezpieczeństwa w ramach świadczenia usługi Hostingu.
 3. Całkowita odpowiedzialność Organizatora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy ogranicza się do wysokości ostatniej uiszczonej przez Użytkownika opłaty rocznej z tytułu świadczenia tej usługi.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Użytkownika i wypowiedzenia Użytkownikowi umowy o świadczenie usługi Hostingu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

§6 Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Krakweb natomiast administratorem danych osobowych zamieszczanych przez Użytkownika na serwerze w oparciu o niniejszy regulamin jest Użytkownik.
 2. Użytkownik zawierając umowę o świadczenie Usług z Krakweb powierzają Krakweb do przetwarzania dane osobowe umieszczane przez siebie na serwerze w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych będącą załącznikiem do Regulaminu.
 3. Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest całkowicie dobrowolne, ale równocześnie konieczne dla realizacji Usług, o których mowa w Regulaminie.
 4. Krakweb zapewnia ochronę powierzanych mu przez Użytkowników do przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności w: Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz odpowiednich aktach wykonawczych, a także, od 25 maja 2018 roku w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych („RODO”).
 5. Krakweb stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników znajdują się w Polityce prywatności Serwisu dostępnej pod adresem: https://krakweb.com/polityka-prywatnosci

§7 Reklamacje

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących jakości świadczenia usługi Hostingu.
 2. Reklamacje składane są drogą elektroniczną na następujący adres e-mailowy Organizatora kontakt@krakweb.pl
 3. Organizator rozpatrzy reklamację Użytkownika w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym niż 30 dni. Informację na temat sposobu rozpatrzenia reklamacji Organizator przesyła Użytkownikowi na podany przez niego adres e-mailowy.

§8 Zmiany Regulaminu.

 1. Regulamin może ulec zmianie, o czym Użytkownicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej, co najmniej na 7 dni przed proponowaną datą wejścia w życie zmian.
 2. Użytkownik przed proponowaną datą wejścia w życie zmian ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług bez ponoszenia dodatkowych opłat. W takim wypadku umowa ulega rozwiązaniu:
  1. po zakończeniu świadczenia Usług opłaconych przez Użytkownika gdy Użytkownik uiścił opłatę;
  2. z momentem wejścia w życie tych zmian – w pozostałych przypadkach.
 3. Wypowiedzenie powinno zostać skierowane w formie pisemnej na adres Krakweb. W przypadku złożenia wypowiedzenia umowy w formie dokumentowej Krakweb może wedle własnego uznania przyjąć wypowiedzenie lub uzależnić jego przyjęcie od potwierdzenia jego w formie pisemnej.
 4. W przypadku braku wypowiedzenia umowy w terminie, o którym mowa w niniejszym paragrafie przyjmuje się, że Użytkownik akceptuje zmiany i obowiązuje go nowa wersja Regulaminu.
 5. Umowa o świadczenie usługi Hostingu zawierana jest w języku polskim.
 6. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu (na dzień podpisania umowy jest to adres: www.krakweb.pl/regulamin-hosting oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez zawarcie treści Regulaminu na ww. stronie.
 7. Prawem właściwym dla umowy o świadczenie Usług jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 


Informacje Regulamin hosting
Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe